• Regulamin Rady Samorządu Szkolnego​

    • I. ZADANIA SAMORZĄDU
     1. Rozwijanie demokratycznych form życia i współdziałania, zarówno pomiędzy uczniami, jak i pomiędzy uczniami a innymi uczestnikami życia szkolnego.
     2. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.
     3. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań kulturalnych, naukowych, turystycznych i sportowych.
     4. Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę zdrowia, a także profilaktykę uzależnień.
     5. Współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom warunków do nauki i pomocy materialnej.
     6. Propagowanie idei demokracji lokalnej.

     II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU
     1. Obrona praw uczniów poprzez udział w toczących się postępowaniach przeciwko uczniom. W tym celu powołuje się urząd Rzecznika Praw Ucznia, którym jest Przewodniczący Samorządu Szkolnego.
     2. Udział z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców (na zaproszenie tych gremiów).
     3. Współpraca ze wszystkimi podmiotami działającymi w Szkole i poza nią, a w szczególności z: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Zespołem Wychowawczym, Młodzieżową Radą Miasta Szczecina, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka.
     4. Współudział w tworzeniu i opiniowaniu niektórych dokumentów dotyczących Społeczności Uczniowskiej, a w szczególności rocznego planu pracy dydaktycznej i wychowawczej.
     5. Udział w pracach Komisji Stypendialnej w sprawie przyznawania stypendiów i innych form pomocy materialnej.
     6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród.
     7. Udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary.
     8. Opiniowanie decyzji o skreśleniu ucznia.
     9. Wyrażanie opinii na temat pracy nauczycieli.
     10. Posiadanie i dysponowanie (w porozumieniu z opiekunem) funduszami Samorządu.
     11. Organizowanie życia szkolnego i pozaszkolnego dla uczniów, z wykorzystaniem możliwości Szkoły, np. poprzez organizowanie spotkań, sesji, imprez promujących szkołę, imprez rozrywkowych.
     12. Korzystanie z radiowęzła szkolnego.

     III. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU
     1. W skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie Szkoły.
     2. Samorząd jest reprezentowany przez Radę Samorządu, w skład której wchodzą dwaj przedstawiciele Samorządów Klasowych każdej klasy.
     3. Rada Samorządu wybiera spośród siebie Zarząd w składzie 6 uczniów.
     4. Kadencja Rady i Zarządu Samorządu trwa 1 rok.
     5. Na początku roku szkolnego uzupełnia się skład Rady i Zarządu.
     6. Rada Samorządu uchwala regulamin swojej działalności zgodny ze Statutem Szkoły.
     7. Zarząd Samorządu wybiera spośród siebie przewodniczącego Samorządu i jego zastępcę.
     8. Rada Samorządu obraduje co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego.
     9. Statutowe zadania Rady Samorządu, zgodnie z uchwalonym regulaminem, realizuje Zarząd.
     10. Zarząd ustala plan swojej pracy zgodnie z regulaminem Samorządu.
     11. Rada Samorządu jest organem podejmującym uchwały dotyczące swojej działalności zgodnie ze Statutem Szkoły.
     12. Na wniosek przewodniczącego Zarządu lub opiekuna Samorządu, w posiedzeniach Rady lub Zarządu mogą uczestniczyć inne osoby z głosem doradczym.
     13. Zarząd Samorządu informuje Radę Pedagogiczną i uczniów o swojej działalności i składa im sprawozdanie.

     IV. OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
     1. Opiekun Samorządu jest głównym doradcą Samorządu Szkolnego.
     2. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w Samorządzie.
     3. Czuwa nad prawidłowym działaniem Samorządu i jego funduszami.
     4. Informuje Samorząd o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
     5. Opiekun może zrezygnować z pełnionej funkcji.

     V. PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU
     1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów oraz ich rzecznikiem.
     2. W przypadku gdy Zarząd lub Rada Samorządu nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów „za” i „przeciw”, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje Przewodniczący.
     3. Kadencja przewodniczącego trwa 1 rok.
     4. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może zrezygnować z pełnionej funkcji przed zakończeniem kadencji.
     5. Przewodniczący może zostać odwołany przez Radę Samorządu przed upływem kadencji.
     6. Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu Szkolnego odbywa się na pierwszym zebraniu po przyjęciu rezygnacji bądź odwołaniu Przewodniczącego. Do czasu przeprowadzenia nowych wyborów funkcję Przewodniczącego obejmuje zastępca.

     VI. RZECZNIK PRAW UCZNIA
     1. Rzecznikiem Praw Ucznia jest Przewodniczący Samorządu Szkolnego.
     2. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 1 rok.
     3. Rzecznik Praw Ucznia stoi na straży gwarantowanych uczniowi praw.
     4. Rzecznik Praw Ucznia jest jedyną osobą uprawnioną do występowania w obronie praw ucznia na forum Szkoły.

     VII. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
     1. Na fundusz Samorządu Szkolnego składają się:
     a) dobrowolne wpłaty uczniów ZS Nr 3,
     b) wpływy z innych źródeł.
     2. Fundusze Samorządu wydatkowane są według następujących zasad:
     a) na podstawie podania nauczyciela lub ucznia zaopiniowanego przez Dyrektora Szkoły,
     b) na podstawie akceptacji Zarządu i opiekuna Samorządu.
     3. Wszystkie wpływy i wydatki funduszu Samorządu są na bieżąco dokumentowane.

      

  • Kontakty

   • Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego
   • sekretariat@te.szczecin.pl
   • (+48) 91-448-90-03
   • ul. Gen. J. Sowińskiego 1 70-236 Szczecin sekretariat@te.szczecin.pl Poland
   • www.te.szczecin.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych