Strefa uczniów

Zamówienia publiczne

Wynajem pomieszczeń

 

Ogłoszenie tablicowe Nr 1/2018

o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie
przy ul. Sowińskiego 1

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r.,  Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.)  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie przy ul. Sowińskiego 1 ogłasza niniejszym przetarg pisemny nieograniczony na wynajem następujących pomieszczeń:

 

 • hali sportowej o pow. 1000 m2,
 • 17 sal lekcyjnych (nr: 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38)  o pow. 30 m2 do 55 m2
 • 3 pracowni komputerowych (nr: 25, 33, 34) o pow. 46 m2 do 60 m2

 

znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej / szkoleniowej / sportowej itp., w godzinach:  

 

 • hala sportowa:

                        - poniedziałek – piątek 1600 – 2100

                        - sobota, niedziela 800 - 2100

 • sale lekcyjne i pracownie komputerowe:

                        - poniedziałek – piątek 1600 – 2100

                        - sobota, niedziela 700 - 2100

 

Halę sportową, sale lekcyjne oraz pracownie komputerowe wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.  


Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona na piśmie w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00 w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem 09.08.2018 r. do godz. 1100. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariat@zs3.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkół Nr 3 ul. Sowińskiego 1, 70-236 Szczecin
 2. termin składania ofert – do dnia 09.08.2018r. do godz. 11.00
 3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2018 r. o godzinie 11:30
 4. informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Pani Edyta Laskowska - kierownik gospodarczy szkoły pod numerem  telefonu 91 4489003 wew. 125 lub w formie elektronicznej na adres edytalaskowska@zs3.szczecin.pl
 5. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 08.08.2018r. po  wcześniejszym uzgodnieniu, tel. 91 4489003 wew. 125
 6. minimalna cena wynajmu za jedną godzinę lekcyjną (45 min.) wynosi:

a) hala sportowa – kwota 74,00 zł  netto + VAT (siedemdziesiąt cztery złotych) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

b) sale lekcyjne -  kwota 13,82 zł netto + VAT (trzynaście złotych 82/100) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

c) pracownie komputerowe – kwota 20,33 zł netto + VAT (dwadzieścia złotych 33/100) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

 1. wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 2. do oferty winny zostać załączone:

- wypełniony formularz oferty ( załącznik nr 1 do ogłoszenia ),

- oraz kserokopie n/w dokumentów:  

- aktualny (datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) wydruk ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS (ważny 6 m-cy), 
-  dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych ).

Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną, tj. reprezentującą podmiot składający ofertę

 1. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

- zaproponowana najwyższa godzinowa (45 min.) wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
 

 

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.  

 

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze budynku oraz na stronie internetowej  szkoły pod adresem www.zs3.szczecin.pl

 

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferują tę samą cenę

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

1)      formularz ofertowy

2)      wzór umowy najmu

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Technikum Ekonomiczne Nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Nr 3
  ul. Gen. J. Sowińskiego 1
  70-236 Szczecin
  sekretariat@zs3.szczecin.pl
 • (+48) 91-448-90-03

Galeria zdjęć